پروازهای لحظه آخری

124162105
دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۰:۰۰
Asaluyeh
Isfahan
309000
124227803
دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۰:۰۰
Tehran
Isfahan
339900
124185831
دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۵:۰۰
Tehran
Mashhad
360500
124227468
دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۰:۰۰
Tehran
Isfahan
360500
124227469
دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۰:۰۰
Isfahan
Tehran
360500
124234337
دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۰:۰۰
Tehran
Mashhad
401700
124185912
دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۵:۰۰
Tehran
Mashhad
412000
124227804
دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۰:۰۰
Isfahan
Tehran
412000
124234336
دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۰:۰۰
Tehran
Mashhad
473800
123907818
سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۵:۳۰:۰۰
Tehran
Mashhad
484100