پروازهای لحظه آخری

123647393
چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴:۴۵:۰۰
Tehran
Yazd
420400
123585039
چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۵:۰۰
Shiraz
Asaluyeh
442900
123647396
چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴:۴۵:۰۰
Tehran
Yazd
435200
123650846
چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰:۰۰
Nowshahr
Tehran
453715
123659119
چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۵:۰۰
Shiraz
Asaluyeh
463500
123647399
چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴:۴۵:۰۰
Tehran
Yazd
450100
123647400
چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴:۴۵:۰۰
Tehran
Yazd
464900
123636331
چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۵:۰۰
Shiraz
Asaluyeh
478950
123657980
چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۰
Tehran
Kermanshah
468200
123651799
چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۰:۰۰
Tehran
Sabzevar
471100